top of page
באנר המייצג גילוי נאות, בצבע כחול
דף הבית > גילוי נאות
גילוי נאות

גילוי נאות

זקצר סוכנות לביטוח (2017) בע"מ ח.פ 515718773, הינה סוכנות ומשווקת מוצרים פנסיונים ואלמנטרים ואיננה מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני. למען הסר ספק מובהר כי השירותים המסופקים ע"י זקצר סוכנות לביטוח כפופים למגבלות הדין ולרבות המגבלות החלות על החברה במסגרת הרישיון שהוקנה לה כתאגיד סוכנות לביטוח בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) התשמ"א – 1981.

הסוכנות משווקת מוצרים פנסיונים של הגופים הבאים:

bottom of page