top of page
חיפוש

סקירת חודש פברואר 2022

לקוחות יקרים,

המגמה השלילית בשווקי המניות בעולם נמשכה גם בפברואר. אם בינואר חששו מהעלאת ריבית מהירה מידי בארה"ב ובשאר השווקים המפותחים היו התורמים המרכזים לירידות, החודש נוספה על כך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה וההמשך העלייה במחירי הסחורות והאינפלציה. בסיכום פברואר מדד MSCI העולמי ירד ב-2%. מוצרי הגמל וההשתלמות במסלולים הכלליים סיימו את חודש בפברואר בתשואת חסר של כ-0.6% בממוצע, טוב יותר מאשר את חודש ינואר.

בתקופה מסוג זו חשוב לזכור, כי פעולת תכנון פיננסי מגלמת ולוקחת בחשבון תקופות של האטה, ירידות ומשברים ולכן בטווחי השקעה ארוכים, אין צורך לבצע שינויים נמהרים, שהרי, נזכיר שרק לפני חודשיים נסגרה שנת 2021 עם תשואה חיובית במסלולים אלה עם תשואה גבוהה מ-14%.


ישראל:

הצמיחה בישראל ברבעון האחרון של 2021 היתה חזקה בהרבה מהערכות קודמות כך שעומדת על 8.1% בסיכום שנתי. בנק ישראל הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1% . מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בינואר, כך שהאינפלציה השנתית בישראל נמצאת ביעד העליון של טווח היעד ועומדת על 3.1%. על פי נתוני משרד האוצר, הגרעון כאחוז מהתוצר ממשיך לרדת ועומד על כ-3.3% מהתוצר בחודש ינואר. על פי נתוני הלמ"ס, נרשמה עלייה של 5.5% בייצור התעשייתי. מדד מנהלי הרכש ירד בחודש ינואר ב-4.9 נק' לרמה של 42.9 נק'. לפי נתוני הלמ"ס, שיעור האבטלה הרחב עמד על 5.5% מכח העבודה במחצית השניה של ינואר.


ארה"ב:

האומדן השני לתוצר הצביע על צמיחה של 7% ברבעון הרביעי. דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 467 אלפי משרות חדשות בינואר. מדד מנהלי הרכש של ISM בענף הייצור ירד לרמה של 57.6 נק' בחודש ינואר לעומת צפי לירידה גבוהה יותר. מדד מנהלי הרכש של ISM בענף השירותים ירד לרמה של 59.9 נק', גם כאן לאחר צפי לירידה גבוהה יותר. מדד המחירים ליצרן עלה ב-1% ואילו מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% בינואר. הייצור התעשייתי עלה ב-1.4% בדצמבר. המכירות הקמעונאיות עלו ב-3.8% בחודש דצמבר.


אירופה:

הבנק המרכזי באירופה הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0%. על פי הבנק המרכזי, תחול האטה בקצב רכישות האג"ח במהלך שנת 2022 ורכישת הנכסים תסתיים סופית לפני העלאת הריבית. האומדן הסופי למדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב-5.1% בקצב שנתי בחודש ינואר. האומדן השני לתוצר בגוש האירו הצביע על צמיחה של 0.3% ברבעון הרביעי. האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו עלה לרמה של 58.7 נק' בחודש ינואר. מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW בגוש האירו ירד לרמה של 48.6 נק' בפברואר.


סין:

מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף השירותים בסין ירד לרמה של 51.4 נק', כאשר מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף הייצור בסין ירד לרמה של 49.1 נק' בחודש ינואר. מדד המחירים ליצרן בסין עלה ב-9.1% בקצב שנתי בחודש ינואר ואילו מדד המחירים לצרכן על ב-0.9% בקצב שנתי באותה תקופה.

 

*הסקירה מעודכנת ליום 01.03.2022

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Comments


bottom of page