top of page
חיפוש

סקירת חודש ינואר 2022

לקוחות יקרים,

חודש ינואר נסגר בתשואות שליליות כאשר הסיבה לירידות בקופות היא התשואות השליליות של השווקים והמדדים השונים בעולם. כתוצאה מכך מוצרי הגמל וההשתלמות במסלולים הכלליים ירדו בממוצע בכ-1.5%, עם טווח שנע בין 0.77% ועד ל-2%.

נבקש לעדכן כי החודש הצטרפה לארגז הכלים שלנו האפשרות להשקיע כספים נזילים באמצעות חברת Blackrock העולמית, מנהל ההשקעות הגדול בעולם, אשר מנהל 9 טריליון דולר, באמצעות מוצר פוליסת החיסכון של חברת הפניקס.


ישראל:

האומדן השלישי לתוצר עודכן כלפי מעלה והצביע על צמיחה של 2.7% ברבעון השלישי. בנק ישראל הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. האינפלציה התייצבה סביב מרכז היעד כאשר מדד חודש נובמבר ירד ב 0.1%, כך שהאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 2.4%. על פי התחזית המאקרו כלכלית של בנק ישראל, התוצר צפוי לצמוח ב-5.5% ב-2022. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בדצמבר. הגרעון בשנת 2021 עמד על 4.5% מהתוצר. יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו ב-213 מיליארד בדצמבר. לפי נתוני הלמ"ס נרשמה ירידה של 3.5% בייצור התעשייתי בנובמבר ואילו ייצוא השירותים עלה ב-2.4% בתקופה המקבילה. מספר מחוסרי העבודה במחצית הראשונה של חודש ינואר נותר יציב ועוד על כ-5.8% מכח העבודה.


ארה"ב:

קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כלפי מטה את תחזית הצמיחה העולמית לצמיחה בגובה 4.4% לשנת 2022 כתוצאה משיבושים בשרשראות האספקה, אינפלציה גבוהה וחובות גבוהים. הפד הותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 0.25%-0%. האינפלציה הגבוהה ושוק בעבודה החזק תומכים בהעלאת הריבית בקרוב. בנוסף, הוחלט על המשך הפחתת קצב הרכישות החודשי כך שתוכנית הרכישות צפויה להסתיים במרץ. האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 6.9% ברבעון הרביעי. דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 199 אלפי משרות חדשות בענף השירותים ירד לרמה של 62 נק' בדצמבר כאשר מדד מנהלי ISM בדצמבר. שיעורר האבטלה ירד לרמה של 3.9%. מדד מנהלי הרכש של ISM הרכש של בענף הייצור ירד לרמה של 58.7 נק' בתקופה המקבילה. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.5% בדצמבר.


אירופה:

מדד המחירים לצרכן הסופי בגוש האירו עלה ב-5% בקצב שנתי בדצמבר. האומדן הראשון לתוצר בגוש האירו הצביע על צמיחה של 0.3% ברבעון הרביעי. מדד אמון הצרכנים של Sentix בגוש האירו עלה לרמה של 14.9 נק' בינואר. מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW בגוש האירו עלה לרמה של 49.4 נק' בינואר. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו עלה לרמה של 59 נק' בינואר. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בגוש האירו ירד לרמה של 51.2 נק' בינואר.


סין:

הכלכלה הסינית צמחה ב-8.1% בשנת 2021. נתוני התוצר בסין הצביעו על צמיחה של 4% בקצב שנתי ברבעון הרביעי. הייצור תעשייתי בסין עלה ב-4.3% בקצב שנתי בחודש דצמבר. המכירות קמעונאיות בסין עלו ב-1.7% בקצב שנתי בחודש דצמבר. מדד מחירים לצרכן בסין ירד ב-0.3% בדצמבר כאשר מדד מחירים ליצרן בסין עלה ב-10.3%. מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף השירותים בסין עלה לרמה של 53.1 נק' בדצמבר ומדד מנהלי הרכש של Caixin בענף הייצור בסין ירד לרמה של 49.1 נק' בינואר. המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף של 94.4 מיליארד דולר בחודש דצמבר.

 

*הסקירה מעודכנת ליום 02.01.2022

אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ השקעות אישי המותאם לצרכי הלקוח | המידע מבוסס על מידע פומבי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל | המידע המוצג בסקירה זו הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני“ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו.


אנחנו כאן בשבילכם,

זקצר ביטוח ושוק ההון

Комментарии


bottom of page